מהו המקור התקציבי של מועצת החלב?

תקציב מועצת החלב מבוסס על היטל הנגבה מהיצרנים ונקבע על ידי שר החקלאות בהסכמת שר האוצר ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת.