האם מטרת מועצת החלב היא הגדלת צריכת החלב בלבד?

לא. למועצת החלב מספר מטרות ביניהן: הסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור' עידוד, ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב'
ביצוע מדיניות הממשלה בתחום ייצור החלב' ביצוע מחקרים' הדרכה מקצועית וביטוח המקנה.