מי אחראי על טיפול בפגרים?

מערכת ייחודית, הממומנת ברובה בידי מועצת החלב, דואגת לפינוי מיידי 
של הפגרים מאזור הרפת.