מי מפקח על איכות הסביבה ברפת?

המשרד להגנת הסביבה הוא הרגולטור בתחום, בידיו הסמכות לקבוע את הכללים ולאכוף אותם באמצעות מתן קנסות לרפתות שלא עומדות בתקנים שנקבעו.